Skip to main content

دوخت  دندان موشی  کاربرد های بسیار زیادی دارد . از جمله کاربرد های دوخت دندان موشی می توان به دوخت انواع گل ها  و برگ ها با دنـدان موشی بر روی بافتنـی ها اشاره نمود. استفاده از این دوخت بر روی بافت ها به هنگام گل دوزی با دست، کمک موثری برای تنظیم و تصحیح لبه های دوخت به هنگام اجرای سوزن دوزی، ایجاد می نماید و این نکته مهمی در دوخت اکثر گل ها و برگ ها می باشد. از طرفی اجرای این دوخت امکان سایه روشن دوزی را نیز از میان نمی برد.

دوخت دندان موشی روی بافتنی- سوزندوزی شب افروز

نمونه زیبایی از دوخت دنـدان موشی را مـی بینید که بر روی یک بلوز بافتنی و در کـارگـاه سوزن دوزی شب افروز، اجرا شده است. برای دوخت گلها در این نمونه زیبا از دندان موشی و نخ کانوا، استفاده شده است.

دوخت دندان موشی روی بافتنی- سوزندوزی شب افروز

یکی از انواع دوخت های بسیار اساسی و کاربردی در سوزن دوزی دوخت دندان موشی یا پتویی می باشد.

این دوخت بین دو خط موازی و بطور عمده از چپ به راست اجرا می شود. سـوزن را از میان پارچه بیرون می آوریم و نخ را بـه صورت حلقه در زیر آن قرار مـی دهیم. سپس نخ حلقه شـده را با دست چپ نگه میدایم. آنگاه سوزن را از پارچــه خارج و  نخ را رها می کنیم. این عمل را تکرار میکنیم تا طرح کامل شود.

دوخت دندان موشی یا پتویی