Skip to main content

گفتیم که دندان موشی یکی از انواع دوخت های بسیار اساسی و کاربردی در سوزن دوزی می باشد. این دوخت در عین کاربردی بودن تنوع زیادی نیز در اجرا به همراه دارد . از جمله این تنوع ها می توان به دندان موشی کوتاه و بلند اشاره نمود. این نوع از دوخت دندان موشی در گلدوزی روی بافتنی  و سرمه دوزی بسیار کارآ و پر کاربرد می باشد.

دندان موشی کوتاه و بلند- سوزندوزی شب افروز

در اینجا نمونه آموزشی زیبایی از این نوع دوخت دندان موشی را، می بینید که توسط خانم فاطمه آل ابراهیمی، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است. این نمونه روی برگ های زیر جقه و با کمک سرمه ساده و تراش، دوخته شده است.

دندان موشی کوتاه و بلند در سرمه دوزی
دندان مشی کوتاه و بلند در سرمه

دوخت  دندان موشی  کاربرد های بسیار زیادی دارد . از جمله کاربرد های دوخت دندان موشی می توان به دوخت انواع گل ها  و برگ ها با دنـدان موشی بر روی بافتنـی ها اشاره نمود. استفاده از این دوخت بر روی بافت ها به هنگام گل دوزی با دست، کمک موثری برای تنظیم و تصحیح لبه های دوخت به هنگام اجرای سوزن دوزی، ایجاد می نماید و این نکته مهمی در دوخت اکثر گل ها و برگ ها می باشد. از طرفی اجرای این دوخت امکان سایه روشن دوزی را نیز از میان نمی برد.

دوخت دندان موشی روی بافتنی- سوزندوزی شب افروز

نمونه زیبایی از دوخت دنـدان موشی را مـی بینید که بر روی یک بلوز بافتنی و در کـارگـاه سوزن دوزی شب افروز، اجرا شده است. برای دوخت گلها در این نمونه زیبا از دندان موشی و نخ کانوا، استفاده شده است.

دوخت دندان موشی روی بافتنی- سوزندوزی شب افروز