در نوشته قبل، از دوخت یک گل با پولک سکه ای در قالب گلی کم پر صحبت و کاربرد آن جهت استفاده در گل یقه مطرح شد. در این بخش همان گل را البته به شیوه ای دیگر می یابید. شیوه ای که گلبرگ های گل بیشتر و فشرده تر می باشد و در میانه گل از یک دگمه به جای مغز گل، خبری نیست و میانه گل به کمک یک مروارید درشت و پیچ رز به خوبی شکل یافته و دوخته شده است.

تصویر زیر نمونه دوخته شده ای از این تکنیک می باشد که توسط خانم شیوا امیر سلیمانی، برای یک گل یقه ؛ استفاده شده است. جهت دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا بر زمینه رنگ های متفاوت، روی کلمه نشانی کلیک نمایید

پولک سکه ای و گل یقه- شیوا امیر سلیمانی

دوخت قطعات سرمه به صورت زیگزاگ را، همانند دوخت قطعات دانه های ملیله و گندمی به صورت زیگزاگ؛ کنگره دوزی می گویند. و البته به تبع آن دوخت هماهنگ و متناوب قطعات سرمه به گونه ای که در امتداد هم قرار گیرند و تشکیل لوزی دهند، لوزی دوزی نامیده می شود. گاهی هنگام دوخت کنگره دوزی با سرمه و لوزی دوزی با سرمه در انتهای قطعه های سرمه ، یک عدد پولک صاف ریز قرار می دهند تا جلوه گری دوخت را افزون نماید.

نمونه ای از دوخت لوزی دوزی با سرمه را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم مریم پور کیا بر پارچه حریر دوخته شده است.

کنگره دوزی و لوزی دوزی با سرمه- مریم پور کیا