خطوط اصلی در اغلب طرح های سوزندوزی به شیوه ساقه دوزی، دوخته می شوند ولی گاهی می توان بر حسب سلیقه، به جای ساقه دوزی؛ از دوخت زنجیره نیز استفاده نمود. به کاربردن دوخت زنجیره در این موارد باعث می شود تا خطوط پر رنگ تر و بهتر دیده شوند.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت خطوط اصلی را در طرحی سنتی می بینید که با استفاده از نخ دمسه و تکنیک های دوخت ساقه دوزی، زنجیره دوزی، کوتاه و بلند و سایه روشن دوزی، بر آستین یک مانتو؛ سوزندوزی شده است. این سوزندوزی توسط خانم ملیحه آقا جانی اجرا شده و بسیار زیبا ست. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

زنجیره دوزی و خطوط اصلی- ملیحه آقاجانی

دوختن پرچم های پایه دار در وسط گل و به جای مغز گل، یکی از موارد بسیار پر کاربرد در حرفه پولک و منجوق دوزی و سرمه دوزی، می باشد. جهت اجرای کار ابتدا خود گل را با شیوه دلخواهی از دوخت  سرمه، پولک ، منجوق و یا دوخت پولک و منجوق دوزی، می دوزیم و سپس در میانه گل با استفاده از ملیله و منجوق ؛ پرچم هایی پایه دار می دوزیم.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت پرچم پایه دار را می بینید که توسط خانم مژده زمانی از آموزشگاه  شب افروز و در میانه یک گل یقه  دوخته شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این گل یقه زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

پرچم های ایستاده در میانه گل- مژده زمانی