بایگانی دسته: قیطان و نواردوزی

کیف قرآن و سرمه دوزی

به طور کلی حرفه سرمه دوزی کاربرد های بسیار گوناگونی بر روی تولیدات مختلف سوزندوزی دارد. یکی از این کاربردها استفاده از دوخت سرمه بر روی کیف قرآن می باشد. پارچه های مورد استفاده معمولا از جنس ترمه و مخمل می باشند.

 در اینگونه موارد، ابتدا طرحی از سرمه بر روی قسمت بیرونی کیف قرآن، کشیده می شود و سوزندوز با استفاده از تکنیک های مختلف سرمه دوزی؛ طرح را سوزندوزی می نماید. پس از اتمام سوزندوزی، یراق دوزی یا مغزی دوزی و آستر کشی؛ انجام شده و کیف آماده مصرف می شود. البته در برخی موارد نیز همانند دیگر کیف ها، بندهایی جهت حمل و نقل آسان تر ؛ به کیف قرآن اضافه می شود.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت یک کیف قرآن سرمه دوزی شده را می بینید که توسط خانم نرجس شعبانپور، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. طرح مورد استفاده بر روی این کیف قرآن، طرحی شامل دوجقه با گلی شبیه پروانه در وسط دو جقه، که با تکنیک های دوخت آجر چین و دوخت پتویی پنجره ای با سرمه؛ سوزندوزی شده است. جهت دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

سرمه دوزی کیف قرآن- نرجس شعبانپور

خوشه های انگور و سرمه

روییده ام از ساقه ای پر شکیب و بلند. تن سپرده ام به روز، به نور، به حلاوت خورشید تا حرمت جاودانه لحظه ای شوم برای ماندگاری در تاریخ هنرسرزمینم .

دوختن خوشه های انگور با سرمه، بر روی هر چیزی می تواند دلنشین و شادی آفرین باشد. چندی پیش سوزندوزی خوشه های انگور، بر روی یک کیف را دیدید و اینک در تصاویر زیر، همان خوشه ها را با جلوه ای دیگر بر روی یک رومیزی رانر می بینید . خوشه های طلایی انگور در کنار ساقه های قهوه ای بر روی مخمل قرمز، در دو سوی رومیزی رانر؛ به راستی می درخشد.

سرمه دوزی روی مخمل- نرجس شعبانپور

در این نمونه آموزشی، دوخت انگور ها به شیوه برجسته آزاد و برگ ها و ساقه با استفاده از تکنیک های دوخت سرمه دوزی به همراه مرصع دوزی توام با سایه روشن، توسط خانم نرجس شعبانپور از آموزشگاه شب افروز؛ سوزندوزی شده است. این رومیزی بسیار زیبا پس از سوزن دوزی، مغزی دوزی و آستر کشی شده است. آویز دو منگوله در دو طرف رانر نیز زیبایی آن را افزون نموده است.

جهت دیدن تصاویر بیشتری از این سوزن دوزی ارزشمند، می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

سرمه دوزی روی مخمل- نرجس شعبانپور

 

سرمه و مروارید روی ترمه

من راز آن ترانه ام که در میان دستهای تو  همراه با رشته های مروارید، سنگ و منجوق؛ نغمه های مهربانی سروی را با کاوش سوزن از دل ترمه، می رویانم.

 نمونه آموزشی بسیار زیبایی از دوخت سرمه، مروارید و ذغره دوزی را بر روی پارچه ترمه در تصاویر می بینید که توسط خانم مریم رفیعی، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است.

سرمه و مروارید دوزی - مریم رفیعی

خانم مریم رفیعی طرحی از یک جقه بزرگ را با دو جقه کوچک تر در دو طرف جقه کوچک، بر روی پارچه ترمه قرار داده و  با استفاده از تکنیک های مختلف دوخت ذغره و سرمه ، آن را با سلیقه و مهارت به کمک سرمه و مروارید و پولک؛ سوزن دوزی نموده است. برای دوخت وسط دو جقه طرفین از حصیری فشرده و برای دوخت قسمت پایه جقه از دوخت آجرچین استفاده نموده است. جهت دوخت خطوط اصلی جقه ها نیز از ذغره گره دار استفاده شده و دوخت برگ نیز، توپر دوزی برجسته وسایه روشن  می باشد.

تصاویر بیشتری از این سرمه دوزی زیبا می توانید در نشانی زیر بیابید.

سرمه و مروارید دوزی - مریم رفیعی

تابلوی سرمه با طرح دو جقه – ۶

مرور بخش پایانی از تابلوی سرمه دوزی با طرح دو جقه را بر روی پارچه ترمه قدیمی، به صورت کامل ؛ در تصویر زیر می بینیدخانم فاطمه آل ابراهیمی، پس از کامل نمودن دوخت گلها، برگ و خود جقه با اضافه نمودن پارچه ساتن، هماهنگ با رنگ ترمه، به صورت نواری؛ اندازه تابلو را از هر سمت اضافه تر نموده است.

 آنگاه با انتخاب طرحی به صورت حاشیه ای، روی قسمت اضافه شده با ساتن؛ دوختی حاشیه ای  و زیبا، پیرامون تابلو اجرا نموده است. حاشیه ای که علاوه بر حفظ سنتی بودن طرح و قدیمی بودن پارچه؛ کل دو جقه را از انزوا در آورده و آن دو جقه را روبروی هم، به صورت معنای واحد؛ در مرکز دید قرار داده استمعنای واحدی که ویژگی بارز این  تابلو نیز، می باشد.

جهت دیدن تصاویر بیشتری از این تابلوی زیبای سرمه دوزی، روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

سرمه دوزی با طرح دو جقه- فاطمه آل ابراهیمی

تابلوی سرمه با طرح دو جقه-۴

چهارمین بخش از مرور تصاویر تابلوی سرمه دوزی با طرح دو جقه را ، همراه با دوخت حاشیه جقه؛ در این قسمت می بینید . این تابلوی بسیار زیبا بر روی پارچه ترمه قدیمیو توسط خانم فاطمه آل ابراهیمی از آموزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است.

خانم فاطمه آل ابراهیمی برای دوختن حاشیه جقه از سرمه تراش و ساده و مروارید ریز استفاده نموده است. به این  ترتیب که دو خط اصلی در حاشیه جقه این تابلو، به شیوه خطی  و با سرمه ساده – مروارید و سرمه تراش – ساده به صورت ترکیبی، دوخت نموده و برای دوختن فاصله میان این دو خط نیز از تکنیک حصیری فشرده استفاده کرده است.

 دور تا دور بته جقه به کمک مروارید های ریز، دالبرهایی کوچک و یکنواخت؛ ایجاد نموده که همچون  حصاری زیبا جقه ها را در برگرفته است. در میان هلال هر دالبر، دوخت زرک با سرمه ساده،مروارید تراش طلایی و سرمه تراش؛ جلوه جقه ها را افزون نموده و فضا را پر تر کرده است .

سرمه دوزی با طرح دو جقه- فاطمه آل ابراهیمی

 گفتیم که در طرح این تابلوی سرمه دوزی بسیار زیبا، دو جقه به صورت آشتی روبروی یکدیگر قرار گرفته و گویی به هم سلام می کنند. با کمی دقت می توان دریافت که این سلام، به صورت رویش یک گل با دو برگ چنانچه در تصاویر نیز دیده می شود؛ همراه با سرمه دوزی معنای تازه ای یافته است.

تصاویر بیشتری از تابلو را می توانید در این نشانی بیابیدبسیار زیباست.اینطور نیست؟؟؟؟

سرمه دوزی با طرح دو جقه- فاطمه آل ابراهیمی

تکه دوزی با رویه چهل تکه ستاره

یکی دیگرازانواع  تکه دوزی استفاده از چهل تکه اجرا شده، جهت تکه دوزی یا اپلکه دوزی می باشد. به این صورت که ابتدا چهل تکه دوزی را از هر نوعی که باشد، اجرا می کنیم و آنگاه چهل تکه  اجرا شده را روی پارچه دیگری به اندازه دلخواه و متناسب با نوع تولیدی که مورد نظر ما هست؛ قرار می دهیم. سپس خطوط اصلی طرح را با کمک دوخت های تزیینی مثل بخیه ، ساقه، زنجیره و…. از روی چهل تکه دوزی به گونه ای می دوزیم که به پارچه زیرین نیز اتصال داشته باشد. غیر از دوخت های تزیینی، دوخت نوار، قیطان و تور از جمله مواردی است که  باعث جلوه دار تر شدن چهل تکه روی پارچه اصلی می شود .

تکه دوزی با رویه چهل تکه ستاره ای- عفت فتاحی

در تصویر زیر نمونه آموزشی اجرا شده ای از این دوخت را می بینید که توسط خانم عفت فتاحی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. در این نمونه دوخته شده خانم فتاحی، چهل تکه ای را به شیوه ستاره ای دوخته و بر روی یک روتختی تکه دوزی نموده است. استفاده از پارچه اصلی با طرحی ستاره ای و همرنگ پارچه، به همراه دوخت تور در محل اتصال چهل تکه به پارچه اصلی، بر ویژگی و زیباتر شدن این نمونه زیبا؛ افزوده است.

می توانید تصاویر دیگری از تکه دوزی با رویه چهل تکه دوزی ستاره را در این نشانی بیابید.

تکه دوزی با رویه چهل تکه ستاره ای- عفت فتاحی

تابلوی سرمه با طرح دو جقه-۱

ماندگاری بعضی از پارچه ها در فضای زندگی  مان گاه به اندازه طول  وعرض سالهای زندگی  بعضی از آدم های اطرافمان، می تواند ارزشمند باشد. زیرا پارچه ها گاه ماندگاری بیشتری نسبت به  ما می یابند و از نسلی به نسل دیگر، به  عنوان یک میراث خانوادگی سپرده می شوند. گاهی این میراث همچنان درون صندوق می ماند و دست به دست می شود بی آنکه مورد استفاده خاصی واقع شود و گاهی از سر شوق و سلیقه با یکی از انواع سوزن دوزی ها می آمیزد و چشم انداز زیبایی را توام با خاطره ای دلنشین؛ بر دیوار خانه می نشاند تا راز ماندگاری اش را همیشه در چشمان ما زمزمه ای دوباره برای فردا باشد.

تصاویری از یک تابلوی ارزشمند دوخت سرمه، مروارید، سنگ و… را بر روی پارچه ترمه ای  که می خواهد ماندگار بماند؛ با طرح دو جقه روبروی هم در زیرمی بینید. این نمونه ارزشمند و بسیار زیبا توسط خانم فاطمه ال ابراهیمی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

در این تابلو طرح دو بته جقه را به صورت آشتی یعنی روبروی هم، با خرمنی از گل های زیبا به همراه  شاخه و برگ؛ قرار گرفته  و با دقت و سلیقه به کمک سرمه و مروارید، سوزن دوزی شده است.

پس از کامل نمودن دوخت گلها و خود جقه، با اضافه نمودن پارچه ساتن  به صورت نواری با عرض ۱۲ سانت دور تا دور تابلو، طرحی از یک گل حاشیه ای را ، دور تا دور این تابلوی زیبا قرار داده و به این ترتیب  هم اندازه تابلو را افزایش داده و هم بر جلوه آن افزوده است.

در اولین مرور از تصاویر این تابلوی بسیار زیبا، دوخت گل ها را به صورت دانه  به دانه می بینید. برای پرکردن این گلها از شیوه های دوخت آجرچین، سایه روشن و حصیری فشرده استفاده شده است.

تصاویر بیشتری از تابلو را می توانید در این نشانی بیابید. به راستی که زیباست اینطور نیست؟!!!

سرمه دوزی با طرح دو جقه- فاطمه آل ابراهیمیسرمه دوزی با طرح دو جقه- فاطمه آل ابراهیمیسرمه دوزی با طرح دو جقه- فاطمه آل ابراهیمی

تزیین روی بافتنی

در تزیین روی بافتنی ها، گاهی به نقش و طرحی خاص و یا دوخت ویژه ای نیاز نداریم و می توانیم از خود بافت و سوراخ های ایجاد شده در روی بافت؛ جهت مسیر دوخت های تزیینی استفاده نماییم.

در تصویر زیر نمونه ای از بافت را می بینید که در کارگاه سوزن دوزی شب افروز، بدون دوخت و صرفا با رد نمودن نخ کانوا از مسیر سوراخ های بافت؛ سوزن دوزی شده است.

جهت تزیین روی این بافتنی از دو رنگ کانوای تزیینی به رنگ های سورمه ای و بنفش، استفاده می کنیم. به این صورت که، ابتدا نخ سورمه ای را به سوزن می کشیم و نخ را در مسیرسوراخ های بافت؛ به روش زیگزاگ عبور می دهیم . سپس همین کار را با رنگ بنفش، در جهت مخالف اجرا می کنیم تا مسیر های بافت تکمیل شود.

چنانچه در تصویر کامل شده طرح می بینید، این روش در عین سادگی  و راحتی در اجرا، زیبایی و جلوه بلوز بافتنی را نیز افزون نموده است. شمامی توانید تصاویر مرتبط و بیشتری از تزیین روی بافتنی را در این نشانی بیابید.

تزیین روی بافتنی- سوزندوزی شب افروز

طرح مروارید دوزی روی لباس

طرح های بسیاری برای دوخت مروارید به شیوه دوباره دوزی می توانند مورد استفاده قرار گیرند ولی عمده این طرح ها باید دارای ویژگی خطوط یکنواخت، جهت بهتر نشان دادن تکنیک دوباره دوزی باشند.

در این قسمت طرحی از مروارید دوزی روی لباس را می بینید که در کارگاه سوزن دوزی شب افروز؛ اجرا شده است. می توانید این طرح را دانلود و پس از قرار دادن نقاط علامت گذاری شده در کنار یکدیگر و چسباندن دو تکه ، از طرح در جای دلخواه استفاده نمایید.

این طرح  غیر از مروارید دوزی می تواند در دیگر حرفه های سوزندوزی مانندگلدوزی، عمامه دوزی،سرمه دوزی، پولک و منجوق دوزی و… روی لباس استفاده شود و یا به صورت قرینه وسط یک رومیزی نیز به کار رود.

طرح مروارید دوزی روی لباس- سوزندوزی شب افروز

طرح مروارید دوزی روی لباس- سوزندوزی شب افروز

سرمه دوزی روی بقچه ترمه

بقچه ترمه گاهی از شکل سنتی آن خارج شده و به شیوه تازه ای ارائه می گردد. شیوه تازه ای که ارائه آن خالی از لطف نمی باشد. در این شیوه هم می توان از سرمه دوزی و یا پولک و منجوق دوزی و… استفاده نمود.

برای دوخت این بقچه زیبا ، از یک مربع ترمه با اندازه دلخواه و مقداری پارچه ساتن به طول ۱۰ الی ۱۲ سانتیمتر و عرضی معادل با ۲ الی سه برابر پیرامون مربع (بسته به نوع و مقدار چینی که می خواهیم) و چهار مثلث ترمه برای چهار جهت بقچه و پارچه آستری؛ استفاده شده است. پس از آن طرح ساده ای از یک گل، با استفاده از سرمه تراش و منجوق به شیوه برجسته بر روی چهار مثلث اطراف روی پارچه ترمه، سوزن دوزی، آسترکشی و سپس دوخت شده است.

 برای جمع نمودن سر مثلث ها و بستن بقچه از چند مروارید درشت و بندینک استفاده شده است و چنانچه در تصاویر می بینید، این بقچه از هر چند جهت قابل باز شدن و استفاده می باشد.

این بقچه ارزشمند و زیبا می تواند به عنوان یک کادویی مناسب در اندازه های مختلف و یا با پارچه های متفاوت و حتی رنگارنگ، مورد استفاده های متفاوت قرار گیرد.

در تصویر زیر نمونه ارزشمند و زیبایی از این شیوه دوخت بقچه ترمه می بینید که توسط خانم نرجس شعبانپور، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزندوزی شده است. تصاویر بیشتری از این بقچه زیبا را می توانید در این نشانی بیابید.

بقچه سرمه دوزی شده- سوزندوزی شب افروز