دوخت گل داودی و داودی دوبل

برای دوختن گل داودی از تک زنجیره به صورت شعاعی در پیرامون یک دایره استفاده می شود به گونه ای که تمام زنجیره ها از مرکز دایره یا وسط گل به سمت بالا قرار گرفته باشند. پس از دوخت هر زنجیره بر روی آن یک بست می زنیم تا ثابت بماند و آنگاه زنجیره های بعدی و بعدی را می دوزیم تا دایره کامل شود.

گل داودی دوبل- سوزندوزی شب افروز

نحوه دوختن داودی دوبل نیز دقیقا مانند داودی ساده می باشد، با این تفاوت که هر بار دو زنجیره یکی کوچک تر و دیگری بزرگ تر؛ داخل هم قرار می گیرند .

نمونه دوخته شده داودی دوبل را در اینجا  و بر روی یک بلوزبافتنی می بینیدکه در کارگاه سوزندوزی شب افروز اجرا شده است.گل داودی دوبل- سوزندوزی شب افروز

گل داودی دوبل- سوزندوزی شب افروز

دوخت پتویی پنجره ای با سرمه

یکی دیگر از انواع دوخت های دندان موشی، دوخت دندان موشی پنجره ای می باشد. این دوخت که به دوخت پتویی تزیینی نیز نامیده می شود از دوخت ردیف به ردیف دندان موشی در زیر هم به وجود می آید.

 برای اجرای این کار با سرمه، ابتدا تکه ای سرمه را بریده و دوخت دندان موشی را در یک ردیف منظم می دوزیم. سپس در ردیف های بعدی، دوخت دندان موشی را در ردیف های منظم و زیر هم ، درحالیکه هر دندانه محل قرار گرفتن دندانه دیگری باشد؛ با سرمه می دوزیم. این دوخت را دوخت دندان موشی ردیفی یا دوخت پنجره ای می گویند.

نمونه آموزشی زیبایی از این دوخت را در این بخش می بینید که توسط خانم سلیله احمد پور و خانم نرجس شعبانپور، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

پتویی پنجره ای با سرمه- شب افروز پتویی پنجره ای با سرمه- شب افروز