کاربرد دیگری از دوخت روکوکو یا دوخت ملیله ای یا گره ایرانی

گفتیم که دوخت روکوکو یا ملیله ای به صورت تکی جهت استفاده در حاشیه و نیز برای ایجاد گل با شعاع هایی همسان و غیر همسان با یک مرکز واحد در میان سوزن دوزی ها کاربرد زیادی دارد. علاوه بر موارد گفته شده این دوخت برای تزیین لباس و یا موی عروسک ها نیز در میان سوزن دوزی ها کاربرد زیادی دارد.

 نمونه هایی از این کاربرد را، جهت ایجاد موی عروسک می بینید که توسط خانم مریم رفیعی و خانم فاطمه رمضانی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

کاربرد روکوکو یا گره ایرانی- سوزندوزی شب افروز کاربرد روکوکو یا گره ایرانی- سوزندوزی شب افروز

سرمه و ترمه در نوروز ۹۶

روی پرچین خیال، سرمه و ترمه و راز

نقش یک بوته سرو، مهربانی، آغاز

دانه دانه گندم، یک بغل مروارید

منجوق و پولک عشق، زندگان ی جاوید

سرمه دوزی-سوزندوزی شب افروز

حلقه حلقه سرمه، پیچ در پیچ و صبور

سنگ اشک و گل عشق، راهی خلوت و نور

چشمه و دشت و افق، رنگ در رنگ و بهار

پای کوبان همه عشق، سرو و ترمه بی قرار

نخ و سوزن همراه، سرخ و نیلی، آبی

سبز در سبز و کبود، جرعه ای زیبایی

                                                                           ســال نــو مبــارک

                                                                             شریفیان – بابل

سرمه دوزی-سوزندوزی شب افروز