برای دوخت گل گندمی ، ابتدا یک سنگ یا مروارید درشت در وسط گل و به عنوان مغز گل؛ می دوزیم. آنگاه مروارید های گندمی را دور تا دور مغز گل ، به صورت شعاع هایی از یک دایره ای فرضی می دوزیم.

دوخت گل گندمی

برای دوخت گل گندمی دوبل، پس از دوخت گل گندمی، در حد فاصل هر دو مروارید گندمی، یک گندمی دیگر اضافه می کنیم و این اضافه نمودن نیز به صورت شعاع هایی از یک دایره ای فرضی بزرگ تر در امتداد دایره فرضی اولیه می باشد.

در اینجا نمونه آموزشی هر دو نوع دوخت یعنی گل گندمی، و گل گندمی دوبل را می بینید که توسط خانم نرجس شعبانپور، از آموزشگاه شب افروز، اجرا شده است.

دوخت گل گندمی دوبل

 

 

گفتیم که دوخت آجیده با رویه چهل تکه دوزی به دو صورت قابلیت اجرا می یابد و از یک نوع آن صحبت کردیم که آجیده در سرتاسر چهل تکه، گسترش می یابد.

اما نوع دیگری از این دوخت نیز وجود دارد که که می توان ابتدا چهل تکه دوزی را انجام داد. از هر نوعی که باشد و آنگاه چهل تکه را روی پارچه دیگری به اندازه دلخواه و متناسب با نوع تولیدی که مورد نظر ما هست، قرار می دهیم. سپس خطوط اصلی طرح را با کمک دوخت های تزیینی مثل بخیه ، ساقه، زنجیره و…. از روی چهل تکه دوزی به گونه ای می دوزیم که به پارچه زیرین نیز اتصال داشته باشد، پرکردن قطعات و برش های داخل چهل تکه باعث برجسته شدن چهل تکه روی پارچه اصلی می شود و به این ترتیب طرح چهل تکه را زیباتر و با جلوه بیشتری نمایان می سازد.

دراینجا نمونه ای آموزشی از دوخت این نوع پنبه دوزی یا چهل تکه دوزی را می بینید که توسط خانم عاطفه ذبیحی ، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است. خانم عاطفه ذبیحی، طرحی از یک چهل تکه ستاره را دوخت نموده و آن را به عنوان رویه پنبه دوزی یا آجیده دوزی روی پارچه دیگری برای آجیده دوزی استفاده نموده است.

پنبه دوزی یا آجیده دوزی با رویه چهل تکه دوزی