Skip to main content

قصه سوزن و نخ سرمه بر پارچه ترمه، قصه ای  پر از خیال و زیبایی است. این قصه را از زبان های مختلف می شنوی.  ولی از هر زبان که می شنوی نامکرر است. در قصه سوزن و نخ و پارچه ترمه، طرحی یکسان را در دستهایی متفاوت می بینی . هر کس به گونه ای می دوزد. حتی یک تکنیک و روش، در میان این دستها ؛ رنگ و بویی متفاوت می یابد. به واقع سوزندوز از روح و جان خویش در طرح می دمد تا به طرح، روح بخشد.

نمونه ای از این قصه تکرار ناشدنی را در تصاویر زیر می بینید که توسط خانم مریم پورکیا از آموزشگاه شب افروز، بر روی یک رومیزی رانر سه گوشه از پارچه ترمه، سرمه دوزی و به عبارتی ترمه دوزی شده است. در این سوزندوزی زیبا از تکنیک های مختلف سرمه مانند حصیری ،خطی، نیم نگینی و…مروارید دوزی و… استفاده شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سرمه دوزی یا ترمه دوزی بسیار زیبا، بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

سوزن و نخ و سرمه روی ترمه - مریم پور کیا سوزن و نخ و سرمه روی ترمه - مریم پور کیا