Skip to main content

 یکی از انواع شبکه دوزی ها، شبکه دوزی شطرنجی می باشد که به دو شیوه شبکه دوزی شطرنجی ساده یا شطرنجی طرح دار؛قابل اجرا می باشد. به طور کلی در این نوع از شبکه دوزی نخ کشی، با ایجاد مربع یا مستطیل هایی با تار و پود مشخص بر روی زمینه پارچه به شیوه پر و خالی؛ شروع می شود. طبیعی است که اجرای دوخت در این نوع از شبکه دوزی فقط به دسته بندی میان تار و پود ها بر می گردد. شبکه دوزی شطرنجی ساده در قالب هایی به شکل همه مربع، همه مستطیل و یا مربع – مستطیل می تواند به صورت در هر مکانی از پارچه به صورت مستقل و یا در میانه طرح ها ، مورد استفاده قرار گیرد.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت شبکه دوزی شطرنجی ساده را می بینید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز و گوشه های یک روسری سفید طرح دار، اجرا شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این شبکه دوزی زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

شبکه دوزی شطرنجی ساده- سوزندوزی شب افروز