پولک دوزی ایستاده با سایه روشن

هنگام دوخت گلها گاهی برای جلوه دهی بیشتر به  گلها از تکنیک سایه روشن دوزی با پولک استفاده می کنند به این صورت که ابتدا خطوط بیرونی گلبرگ ها را با پولک تیره تر می دوزند و جهت دوختن خطوط میانی از پولک های روشن تر استفاده می کنند. در تصویر زیر نمونه ای از …

دوخت گل پیاز با پولک و مروارید

برای دوخت گل پیاز، ابتدا دایره ای رسم می کنیم و سوزن را از پارچه  و روی یک نقطه از دایره، بیرون می کشیم . آنگاه یک پولک، یک مروارید درشت به همراه یک منجوق را با هم به سوزن می کشیم . سپس سوزن را از مروارید و پولک عبور داده از پارچه بیرون …