Skip to main content

کمی پیش تر از ساخت بقچه های ترمه به شیوه جدید تر صحبت شد و اینکه لزومی به استفاده مستمر همان شیوه سنتی و چهار گوشه نیست. البته  این شیوه فقط و فقط خاص بقچه های ترمه نیست و می توان برای ساخت این بقچه ها از انواع پارچه های دلخواه مانند ساتن، تافته، مخمل و… و.. نیز استفاده نمود.

نمونه ارزشمند و بسیار زیبایی از ساخت این بقچه با پارچه چهارخانه و پارچه ساتن را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم مریم رفیعی سرمه دوزی، مروارید دوزی شده و پس از اتمام سوزندوزی؛ مغزی دوزی و آسترکشی شده است.

برای دوخت این بقچه زیبا از یک مربع در زیر و مقداری پارچه چهار خانه به طول 10 الی 12 سانتیمتر و عرضی معادل با 2 الی سه برابر پیرامون مربع (بسته به مقدار چینی که می خواهیم) و چهار مثلث برای چهار جهت بقچه، مقداری مغزی و پارچه آستری؛ استفاده شده است. جهت جلوه دادن به این بقچه ابتدا طرحی از یک گل با استفاده از سرمه طلایی و قرمز، به صورت برجسته روی ساتن قرمز؛ سرمه دوزی شده و پس از آن دوخت اجرا شده است. سرمه دوزی این گل روی مثلثهای اطراف بقچه ، هماهنگی رنگهای سرمه، نوار مغزی و رنگ پارچه جلوه فراوانی به بقچه داده است. جلوه ای که به راستی می توان فضایی از محیط اطراف را به کمک آن آراست و یا به عنوان یک کادویی مناسب در اندازه های مختلف و یا با پارچه های متفاوت و حتی رنگارنگ، مورد استفاده های متفاوت قرار داد.

برای دیدن تصاویر بیشتر بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید. این زیبایی ارزشمند را ببینید و لذت ببرید و در صورت تمایل نمونه ای از آن را برای خودتان بدوزید. زیباست، اینطور نیست؟

بقچه سرمه دوزی با ساتن- مریم رفیعی