Skip to main content

از احیای گلدوزی های قدیمی و ایجاد تغییر در کاربری مصرف و تولید کمی پیش تر صحبت شد . ولی این تغییر و احیا همیشه بر روی جیب های لباس اجرا نمی شود و می تواند به صورت دلخواه و پراکنده در بخش های مختلف از تولید یک رومیزی، رو تختی و یا یک لباس جدید و غیره؛ مورد استفاده قرار گیرد. در تصویر زیر نمونه ای از احیا و تغییر کاربری یک گلدوزی قدیمی بر روی پارچه ای درشت بافت و سپیدبا نخ هایی به رنگ سبز و رنگ های آبی را، می بینید که بر روی یک رومیزی دوخته شده بود و اینک در کادر های دایره ای منظم، جدا شده  و در سرتاسر یک مانتو؛ به صورت پراکنده به شیوه اپلکه دوزی نهاده و دوخته شده است.

اپلکه دوزی روی این مانتو در کارگاه سوزندوزی شب افروز، اجرا شده است. تصاویر بیشتری از این لباس بسیار زیبا را می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید و ببینید.

گلدوزی قدیمی و اپلکه دوزی- سوزندوزی شب افروز