Skip to main content

نرم و سبک از خیال تو می گذرم و در ترنم انگشتانت جاری می شوم. با سوزنی کوچک، رنگ در رنگ خیالم را به طرح و نقشی می سپارم که همه هیاهوی درونم را در لبخنده یک گل نمایان می سازد. مرا ببین. مرا در میان شاخ  و برگ های گل هایی ببین  که دوخته ام و رویاهای درونم را میان آن ها نهاده ام.

تصویر زیر نمونه ای از سوزندوزی دو گل آفتاب به رنگ های زرد و نارنجی درمیان گل هایی کوچک و زیبا می باشد که توسط خانم فریبا قنبرزاده ، بر روی پارچه متقال؛ سوزندوزی شده است. برای سوزندوزی این گل ها از تکنیک های شاه ماهی بسته، ساقه دوزی، دندان موشی کوتاه و بلند، گره فرانسوی ، سایه روشن دوزی و… به همراه نخ دمسه؛ استفاده شده است. تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا را می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی ببینید.

سایه روشن دوزی گل - فریبا قنبرزاده