Skip to main content

بدیهی است که برای دوخت ساقه اغلب گل های ظریف، از دوخت ساقه دوزی معمولی استفاده می شود . ولی این دوخت برای گل های درشت تر و خطوط پهن تر کار آیی لازم را ندارد. در اینگونه موارد اغلب از ساقه دوزی پهن تر ، تو پر دوزی مورب و یا دوخت ساتن دوزی استفاده می کنند.

به این شیوه که ابتدا روی خطوط اصلی طرح که معمولا به صورت دو خط موازی در کنار هم قرار دارند، شلال هایی منظم روی خطوط می دوزند و آنگاه فاصله میان شلال ها را به صورت تو پر ساده  و یا ساتن می دوزند. معمولا این شلالها کمی مایل دوخته می شوند. سوزن را از سمت راست طرح داخل پارچه فرو برده، ازسمت چپ خارج می کنند. چنانچه طرح باید مستقیم دوخته شود، از جهت بالای طرح، سوزن را  داخل پارچه فرو برده و از سمت پایین بیرون می آوریم.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت ساقه دوزی پهن به شیوه دوخت ساتن را می بینید که روی ساقه یک لاله ارائه شده و توسط خانم منیره جعفری، سوزندوزی شده  است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

ساقه دوزی پهن یا ساتن- منیره جعفری