Skip to main content

دوخت برگ سرخسی به واقع، دوختن نوعی برگ باز میباشد. یک شلال عمودی در رأس برگ می دوزیم و سوزن را از سمت چپ نزدیک شلال بیرون می آوریم. در حالیکه نخ را به صورت حلقه با انگشت شصت  چپ نگهداشته ایم، سوزن را از سمت راست به مرکز یعنی انتهای شلال عمودی، بیرون می آوریم و بست عمودی می زنیم سپس سوزن را از سمت چپ بیرون می آوریم و ادامه می دهیم تا تمام سطح برگ پر شود.

نمونه ای از دوخت این نوع برگ را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم  مریم قلی پور از آموزشگاه شب افروز، در کنار برگ های بلند لاله؛ سوزندوزی شده است.  

دوخت سرخسی- مریم قلی پور