برخی از گل ها همچون نرگس و لاله دارای برگ های دراز و بلند می باشند و سوزندوز برای نشان دادن درازای برگ ها به ناچار تکنیکی را باید انتخاب نماید که بتواند این نکته مهم را در ذهن بیننده ، ایجاد نماید. تکنیک هایی همچون ساقه دوزی تو پر، زنجیره دوزی تو پر و گره مرجان توپر، در اغلب موارد گزینه های بسیار مناسبی؛ جهت اجرای یک دوخت ایده آل می باشند. این تکنیک را می توان با یک رنگ و یا به صورت سایه روشن، استفاده نمود.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت یک برگ لاله را می بنید که توسط خانم  مریم قلی پور از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. در دوخت برگ های این گل لاله از رنگ های سبز به شیوه ترکیبی  استفاده شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

دوخت برگ های دراز و بلند1- مریم قلی پور

دوخت برگ سرخسی به واقع، دوختن نوعی برگ باز میباشد. یک شلال عمودی در رأس برگ می دوزیم و سوزن را از سمت چپ نزدیک شلال بیرون می آوریم. در حالیکه نخ را به صورت حلقه با انگشت شصت  چپ نگهداشته ایم، سوزن را از سمت راست به مرکز یعنی انتهای شلال عمودی، بیرون می آوریم و بست عمودی می زنیم سپس سوزن را از سمت چپ بیرون می آوریم و ادامه می دهیم تا تمام سطح برگ پر شود.

نمونه ای از دوخت این نوع برگ را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم  مریم قلی پور از آموزشگاه شب افروز، در کنار برگ های بلند لاله؛ سوزندوزی شده است.  

دوخت سرخسی- مریم قلی پور