Skip to main content

همیشه دوخت ها و طرح ها منحصر به مکان و موقعیت خاصی نیستند و سوزن دوز بر حسب سلیقه و میزان مهارتش می تواند با اندکی تغییر، هر طرح و هر دوختی را در مکان دلخواه خودش بدوزد. در مطالب گذشته نمونه ای از دوخت گلهای شکوفه ای را بر روی ترمه دیدید و اینک همان طرح با همان تکنیک ها را، بر روی یک پالتو می بینید که توسط خانم شیوا امیر سلیمانی از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید

گل شکوفه ای روی لباس- شیوا امیر سلیمانی