Skip to main content

رنگ در رنگ زیبایی و ترانه ام. آوای صبحی بی بهانه ام. از دل شب می رویم و در روشنای روز در کوک به کوک هر طرح جاری می شوم. از لحظه های صبوری ام به گلهای مهربانی روح می بخشم. در حلقه یک کارگاه شکفته می شوم . از برگ و ساقه و گل در حلقه ای چوبی؛ از لحظه ها عبور می کنم. ازلحظه ای به لحظه ای دیگر، حلقه ای به حلقه دیگر، از طرحی به طرحی دیگر، ساقه به ساقه، برگ به برگ، گل به گل می گذرم تا کویری آبادان شود و دلی شادمان.

گلدوزی برزیلی، گلدوزی غیر همسطح- محدثه وثوقی

گاهی دوختن یک گل، بدون طرح و نقشی خاص آن هم درون حلقه ای چوبی، با تجسمی از یک رویا و خیال؛ دنیای تازه ای از زیبایی را مقابل چشمان یک سوزندوز می گشاید. دنیای تازه ای که در گوشه گوشه آن حلقه چوبی ، می تواند ثانیه های یک زندگی را جلوه ای دیگر ببخشید و در قاب همان حلقه چوبی به دیوار آویزد.

در تصاویر، نمونه زیبایی از گلدوزی برزیلی درون یک گلدان را، می بینید که توسط خانم محدثه وثوقی از آموزشگاه شب افروز، سوزندوزی شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی ارزشمند، می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

گلدوزی برزیلی، گلدوزی غیر همسطح- محدثه وثوقی