Skip to main content

در این شبکه دوزی همانند شبکه دوزی شطرنجی ساده نخ کشی پارچه، با ایجاد مربع یا مستطیل هایی با تار و پود مشخص بر روی زمینه پارچه به شیوه پر و خالی؛ شروع می شود. با این تفاوت که در شبکه دوزی شطرنجی طرح دار فاصله خالی میان مربع یا مستطیل ها پس از دسته بندی تار و پود پارچه، با دوخت های مرتبط پر می شود. و در بسیاری موارد دسته بندی میان فواصل پر و خالی نیز به شیوه های مختلف از دوخت ژور، سوزندوزی و تزیین می شود.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت شبکه دوزی شطرنجی طرح دار، را می بینید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز و گوشه های یک روسری سفید طرح دار، اجرا شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این شبکه دوزی زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

شبکه دوزی شطرنجی طرح دار- سوزندوزی شب افروز