Skip to main content

علاوه بر موارد گفته شده از پولک دوزی توپر ساده و برجسته، یعنی استفاده معمول از پولک ، سایه روشن دوزی با پولک ، کاربرد برجسته و معکوس پولک، می توان به هنگام دوخت توپر ؛ پولک ها را به صورت برجسته، معکوس و دوبل یا دوتایی نیز استفاده نمود. به گونه ای که هربار یک پولک درشت و یک پولک ریز را همراه با یک منجوق؛ همزمان به سوزن کشیده و دوخت را اجرا می کنیم.

نمونه آموزشی دوخته شده این تکنیک را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم مریم توکلی از آموزشگاه شب افروز بر روی یک کوسن؛ دوخته شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

پولک دوزی برجسته، معکوس و دوبل- مریم توکلی