گل های کوچک با استفاده از تکنیک های دوخت چرخ و فلک و داودی، بسیار آسان و پر کاربرد می باشند. به کمک این تکنیک های ساده و کار آمد می توان فضاهای بسیار وسیعی از دوخت را برای گل های کوچک؛ در نظر گرفت و به نتایج خوبی نیز دست یافت. استفاده از دایره ها با شعاع های یکسان و یا متفاوت ، در کنار هم و یا جدا  بدون در دست داشتن طرح و نقشی خاص؛ به راحتی مسیر دوخت را هموار می سازد.

در تصویر زیر نمونه ای از کارآیی این دو تکنیک را در یک سبد گل در طرحی عروسکی می بینید که توسط خانم خدیجه اصغری، اجرا شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

چرخ و فلک، داودی- خدیجه اصغری

به طور کلی در سوزن دوزی ها، دوخت دندان موشی در امتداد یک دایره را چرخ و فلک میگویند. به گونه ای که خطوط دندان موشی به عنوان شعاع های آن دایره دوخته می شوند. چرخ و فلک معمولا به  شیوه های مختلف قابل اجرا می باشد. اما دو شیوه زیر متداول ترین کاربرد چرخ و فلک در سوزن دوزی می باشند.

در یکی از این شیوه ها دقیقا مرکز یک دایره به عنوان مرکز چرخ و فلک و شعاع های دایره به عنوان خطوط اصلی دوخته می شوند. در نوع دیگری از چرخ و فلک دو دایره متحدالمرکز را در نظر می گیریم و به گونه ای شعاع های دایره بیرونی را می دوزیم که هر بار سوزن روی دایره درونی و حد فاصل میان دو دایره دندان موشی را شکل دهد .

چرخ و فلک می تواند در اندازه و شیوه های مختلف به صورت پراکنده و گاه در کنار هم مجموعه ای از گل های کوچک را در میان سوزندوزی ها به وجود آورد. مانند تصاویر زیر:

دوخت چرخ و فلک - سوزندوزی شب افروزدوخت چرخ و فلک - سوزندوزی شب افروز