Skip to main content

کانوا و تکنیک های موجود در کانوا دوزی نیز گاه دستخوش تغییراتی برای ایجاد زیبایی بیشتر و تازه تر در دنیای سوزن دوزی مورد استفاده قرار می گیرد و البته جنس ها و تغییراتی که در انواع کانوا ها قرار دارد نیز، می تواند استفاده از این تکنیک ها را تازه تر نماید.

نمونه ای از دوخت یک گل بسیار زیبا را با کانوا در تصویر زیر می بینید که توسط خانم معصومه حسینیان، دوخته شده است. برای دیدن تصاویر بیشتر، می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

 

کانوا و یک گل- معصومه حسینیان