Skip to main content

آیا هیچ زمانی در روزهای پایانی و یا پس از پایان فصل پاییز از خودتان پرسیده اید دیدی پاییز رو ؟؟؟

همیشه لازم نیست برای دیدن طبیعت، بخصوص پاییز؛ اسباب سفر آماده کنید و جاده های طولانی را طی نمایید. گاهی می توانید در کنار خودتان، درون یک گلدان کوچک، دنیای پر رمز و راز طبیعت را بیابید. طبیعت همیشه راه خودش را طی می کند چه درون جنگل باشد ، چه درون یک گلدان کوچک.

و اینهم حضور پاییز درون باغچه و گلدان کوچکی از فضای آموزشگاه شب افروز.      

  

حضور پاییز- سوزندوزی شب افروز