Skip to main content

قبل از شروع دوخت هر طرح در شماره دوزی، ابتدا خانه های تور شمارش و علامت گذاری می شوند و آنگاه شمارش خانه های خالی تور با خانه های طرح سنجیده می شوند و با تناسب دقیق این خانه ها با یکدیگر، اجرای دوخت در جای مناسب؛  آغاز می شود. به همین دلیل گاه بر اثر شمارش اشتباه روی تور و یا گاه در دسترس نبودن مقدار دلخواهی از تور، امکان ادامه دوخت میسر نیست. بر همین اساس سوزندوز دچار مشکل می شود . برای رفع این مشکل یک راه حل بسیار ساده وجود دارد و آن اینکه می توان با دقت و تطابق خانه ها، مقداری تور به مکان دلخواه و ناقص افزود و دوخت شماره دوزی را ادامه داد.

در تصویر زیر نمونه ای از تکنیک اضافه نمودن تور شماره دوزی برای افزایش وسعت تور جهت اجرای باقیمانده طرح، را می بینید که توسط خانم نعیمه منزه، روی طرح یک خروس؛ اجرا و استفاده شده است. لازم به ذکر است که این خروس با مقیاس دوبرابری از طرح اصلی دوخته شده است. برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید. 

رفع اشکال در تور شماره دوزی- نعیمه منزه