Skip to main content

برخی از افراد ستاره ها را در آسمان می بینند و برخی دیگر روی زمین و میان چشمان دوستان و اطرافیان به گاه شادمانی . هردو این موارد زیباست ولی همه آنان که دستی در هنر دارند و زیبایی می آفرینند، ستاره های دیگری نیز برایشان وجود دارد که در میان جانشان است و از سر انگشت نیاز به رویش و آفرینش زیبایی، در هیاهوی ثانیه های شان می نشیند و هویت می یابد تا در تاریخ سرزمینی بماند که یک روز در آن زاده شده اند و روزی دیگر می میرند.

تصویر زیر نمونه ای از دوخت ستاره هایی است که در کنارهم ترکیبی بسیار زیبا از همان ثانیه های پر هیاهو را به تماشا گذاشته اند و با حاشیه ای زیبا تر از تکنیک دوخت زنار لوزی و موج دار؛ شاید بتوانند در میان چشمان شما نیز ستاره هایی از اشتیاق و شادمانی را تصویر نمایند.

این نمونه بسیار زیبا و چشم نواز در کارگاه سوزندوزی شب افروز اجرا شده و کیک آبی با پروانه ها که توسط یک دوست آماده شده، این زیبایی را افزون نموده است. در صورت تمایل برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

شماره دوزی ستاره و زنار موج دار- سوزندوزی شب افروز