Skip to main content

جقه ها به شکل های متفاوت، با دوخت های بنیادی در حرفه های مختلف سوزندوزی، گاه آنچنان همراه می شوند که گویی همیشه با هم آن الفت دیرینه را داشته و خواهند داشت. این حرفه ها می تواند گلدوزی باشد و یا سرمه دوزی، منجوق دوزی باشد و یا شبکه دوزی، برودری دوزی باشد و یا پته دوزی، مرصع دوزی باشد و یا نقده دوزی و….و….

در تصویر زیر نمونه ای از اجرای دوخت های بنیادی را بر روی یک بته جقه با استفاده از نخ های دمسه می بینید که توسط خانم منیره جعفری سوزندوزی شده است. مبنای انتخاب نخ و اجرای دوخت ها در این جقه، سلیقه می باشد و کاربرد این جقه در هر بخش و قسمتی از لباس، چه به شیوه دوخت روی لباس و چه به شیوه پنل و اضافه نمودن به لباس؛ امکان پذیر می باشد. دوختهای مورد استفاده در این جقه نیز گره فرانسوی، سرخسی، دندان موشی کوتاه و بلند و باز، ساقه دوزی، بخیه تنبل ، گل داودی و زنجیره می باشند که در عین سادگی کاربرد بسیار بالایی دارند. در صورت تمایل برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

جقه ها و دوختهای بنیادی- منیره جعفری