Skip to main content

رنگ در رنگ بود و هزار رنگ و گویی طبیعت تمام زیبایی ها و نشانه هایش را؛ می خواست یک جا در دیدگان ما بنشاند.  آخرین روزهای پاییز و برگ ریزان پرهیاهویی که چون همیشه  و در پایان هر پاییز، ما را به یلدا کشاند و امید به صبحی سپید و نورانی.  اینک در فصل سرد و سپید، پوشیدن لباسی با طرح پاییز لذت شیرینی دارد که بی گمان شوق بهار و رویش را در ذهن می پروراند.

تصویر زیر نمونه بسیار زیبایی از یک روز پاییزی است که در خیال دوست شکل گرفت و بر خانه های خالی پارچه ای سپید ، دوخته شد تابر لباسی ساده بنشیند و آذین بخش نگاه دوستی و یا دوستان دیگری باشد. این سوزندوزی بسیار زیبا توسط خانم خدیجه اصغری بر روی پارچه شماره دوزی اجرا شده و در عین زیبایی، خیال انگیز است و هم نشین نگاهی که می خواهد زیبایی ها را ببینید و لمس کند. در صورت تمایل برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

طرحی از پاییز و یک لباس- خدیجه اصغری