Skip to main content

جقه ها در فرهنگ نقش ها و دست های سرزمین مان ایران، جایگاه خاص و ویژه ای دارند و در تمام حرفه های سوزندوزی همانند سروهای سبز و ایستاده؛ در طی سالیان متمادی حضوری پر رنگ و ماندگار را ایفا نمودند. حضور این بوته های ایستاده اما فروتن با خاصیت نقش پذیری های متفاوت مورد توجه بسیاری بوده ، هست و خواهد ماند.

در تصویر زیر نمونه ای از اجرای دوخت های بنیادی را بر روی یک بته جقه با استفاده از نخ های دمسه می بینید که توسط خانم منیره جعفری سوزندوزی شده است. مبنای انتخاب نخ و اجرای دوخت ها در این جقه، سلیقه می باشد و کاربرد این جقه در هر بخش و قسمتی از لباس، چه به شیوه دوخت روی لباس و چه به شیوه پنل و اضافه نمودن به لباس؛ امکان پذیر می باشد. در صورت تمایل برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

دوختهای بنیادی و جقه ها- منیره جعفری