Skip to main content

دوخت های بنیادی سوزندوزی به یقین اصل و مبنای دوخت در هر حرفه ای از سوزندوزی اعم از سنتی یا مدرن می باشند و در طی سالها استمرار یافته و در مواردی نیز بسط و گسترش یافته اند . بگونه ای که هر شاخه یا سرفصل از یک دوخت، خود گاهی زیر شاخه ها و سر فصل های متفاوتی را در بر می گیرد که ورود به این مباحث متعدد به واقع تبحر و مهارت های ویژه ای را می طلبد و البته کاربرد های بی نظیری را ایجاد می کند. یکی از این کاربردها، مواردی است که طرح یا نقش خاصی از دوخت بر بخش یا تمام لباس در ذهن نیست و سوزندوز بدون طرحی خاص و با تبعیت از نگاره ای که در ذهن دارد، دوخت را در بخش خاصی از لباس، آغاز می کند. و البته با همان ذهنیت،  یک دوخت یا دوخت های متفاوت را در کنار هم قرار داده و سوزندوزی می کند.

در تصویر زیر نمونه ای بسیار زیبا از کاربرد دوخت های بنیادی را می بینید که توسط خانم منیره جعفری با سلیقه، مهارت و دقت بر روی یقه یک لباس؛ اجرا شده است. دوخت های مرتبط با  این سوزندوزی زیبا عبارتند از ساقه دوزی، سرخسی، گره فرانسوی و گل داودی و به عبارتی یعنی فقط چهار نوع دوخت ساده از سوزندوزی که با یادگیری آن شما نیز می توانید تصاویر زیبایی بر روی لباس تان بدوزید و از دوخت و پوشیدن آن لباس، لذت ببرید. در صورت تمایل برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

دوخت های بنیادی و یقه- منیره جعفری