Skip to main content

دوخت زناربه عنوان یک دوخت مستقل تقریبا در هر فضایی از طرح های شماره دوزی قابل استفاده می باشد ولی گاه می تواند همراه با دوخت های دیگر از جمله با دوخت ثابت دوزی نیز استفاده شود برای این منظور و جهت پر تر نمودن فضای مورد استفاده ابتدا یک رشته نخ را روی پارچه به صورت ثابت قرار می دهیم و سپس با دوخت زنار یا شلال های موازی و مورب، روی آن را پر می کنیم.

در تصویر زیر نمونه ای از اجرای این تکنیک را می بینید که در بخش سوزندوزی آسمان از تابلوی خانم خدیجه اصغری، اجرا شده است. برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.   

ثابت دوزی و زنار در شماره دوزی- خدیجه اصغری