Skip to main content

خروس می خواند، سپیده سر می زند و صبح از راه می رسد. با نور ، با خورشید و با زندگی . نیلوفری آرام بر ساقه ای ترد و شکننده، می شکوفد و با مهربانی ، به خورشید سلام می کند. و زندگی دوباره آغاز می شود. این تعبیر رویای شیرینی است که با دوختن خروس در میان خانه های خالی پارچه ای سپید و تقاطع های رنگ در رنگ، شکل می گیرد و دوخته می شود و می ماند.

نمونه ای از دوخت طرح خروس را در زیر می بینید که توسط خانم فاطمه رمضانی روی پارچه مخصوص شماره دوزی، سوزندوزی شده است. برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.   

شماره دوزی خروس- فاطمه رمضانی