Skip to main content

خرمنی از گل بر بالشی کوچک دوخته ام تا گاه به گاهی تکیه گاهت شود و یا دمی بر روی آن بمانی و آرام شوی. غرق در رویاهای بی شماری که فراز و فرود هستی است و زندگی. بر ثانیه های شوفا شده در میان دست هایم ترا به آرامشی فرا می خوانم که هیاهوی روز دارد و هستی.

دو نمونه از گلدوزی روی کوسن را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم فاطمه رمضانی سوزندوزی و دوخته شده و البته بسیار زیبا نیز هست. برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.    

کوسن و گلدوزی- فاطمه رمضانی