Skip to main content

حلقه های کارگاه راز کوک ها و ثانیه هایم را در خویش دارد و سایه روشن های گلبرگ ها گویی، از میان سایه روشن های درون من می روید. در کوک به کوک هر نخ و رنگ می رویم و می رویم تا هجای رویش شوم و روشنایی و نور. تا حریم دوست باشم و حرمت تاریخ و هنر این سرزمین.

در تصویر زیر طرحی از یک شاخه گل رز قرمز با سایه روشن های بسیار زیبا می بینید که توسط خانم فاطمه میر کریم پور سوزندوزی شده است. این شاخه گل قرمز که مانند نگینی در میان شاخه ها و برگ ها و دیگر گلهای زرد و آبی می درخشد بر دامنه یک مانتو دوخته شده و جلوه بسیاری به یک لباس ساده بخشیده است. برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.    

گل رز و یک مانتو- فاطمه میرکریم پور