Skip to main content

دوخت های متنوع و بسیار زیبایی در حرفه شماره دوزی وجود دارد که می تواند منشا آفرینش های خلاقانه ای برای برخی سوزندوزان باشد. از جمله این دوخت ها می توان به کوک کوسن اشاره نمود. دوختی ساده که براستی یک کوسن کوچک را ذهن تداعی می کند و هر کوسن کوچک، خود 4 بلوک کوچک تر را در بردارد.

این دوخت در ابتدا با یک کوک مورب در مرکزیک مربع با 5 خانه در 5 خانه ، شروع می شود. به تبع این کوک 3 کوک کوتاه تر و کوتاه تر و کوتاه در طرفین دوخته می شود تا تشکیل یک چهارگوشه یا مربع ساده را بدهد. آنگاه با دوخت 3 مربع دیگر، کوسن کامل و کامل تر می شود. فقط باید توجه داشته باشیم  که هر مربع کوچک با مربع کوچک کناری در یک خانه مشترک است تا مربع ها بتوانند در مرکز به صورت همسو با هم یعنی یک مربع بزرگ تر، شکل واقعی کوسن را بیافرینند.

نمونه بسیار زیبایی از این دوخت را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم هنگامه پورنوروز، سوزندوزی و توسط خانم ماهدیس فرخنده تبدیل به یک کمربند بسیار زیبا شده است. برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

کوک کوسن و کمربند- هنگامه پورنوروز