Skip to main content

همه خانه های خالی پارچه ای سپید را با ضربدر هایی منظم و در کنارهم ، به لحظه های زندگی ام پیوند می زنم. دوخت های متقاطعی که حریم رنگ ها را گسترده و گسترده تر می کند. رنگ ها بی هیچ تمایزی در کنارهم قرار می گیرند تا طرح هویت یابد و دوخته شود. با پر شدن هر بخش از این خانه ها ، من نیز هویت تازه ای می یابم. همانجا و در میان همان رنگ ها زندگی می کنم. پس مرا ببین، نه در میان شاخه و برگ درختان و یا پرهای یک طاوس. مرا در گذر زمان زندگی ام ببین. گذر زمانی که با سپیدی آمیخته و تاریخ را می نمایاند.

نمونه ای بسیار زیبا و دلنشین از شماره دوزی طرحی از طاوس را بر شاخه یک درخت و در میان گل ها و آبی آسمان را، در زیر می بینید که توسط خانم فاطمه رمضانی برای یک تابلوی دیواری؛ سوزندوزی شده است. این سوزندوزی بسیار زیبا روی پارچه شماره دوزی و با نخ کتان و ابریشم، به صورت مجزا و ترکیبی؛ اجرا شده و البته این از ویژگی بارز این سوزندوزی زیبا می باشد. برای دیدن تصاویر دیگری از این تابلوی ارزشمند در مراحل مختلفی از دوخت، می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

شماره دوزی طرح طاوس- فاطمه رمضانی