Skip to main content

پس از دوخت برگ ها تقریبا بخش های زیادی از طرح دوخته می شود و به اصطلاح طرح شکل می گیرد. دوخت گل های اصلی در این مرحله آغاز می شود. برای دوخت گل های اصلی از نخ 3 لای دمسه سفید استفاده شده و چون پارچه مورد استفاده لمه دار، نازک و شکننده می باشد، جهت جلوگیری از کیس خوردن پارچه و اجرای دوخت بهینه؛ معمولا دور تا دور طرح را از ابتدا باید ساقه دوزی نمود و سپس دوخت کوتاه و بلند با رنگ سفید، شروع می شود. سایه روشن دوزی این گل نیز با همان رنگ و پس از دوخت کوتاه و بلند؛ اجرا میشود. میانه گل با دوخت توپر و پرچم های پایه دار و بدون پایه به رنگهای زرد، دوخت و تزیین می شود و البته پرچم های مورد استفاده روی خود گل با گره فرانسوی پایه دار را نیز نمی توان در زیبایی بخشی به گل نادیده گرفت.

این رومیزی بسیار زیبا در کارگاه سوزندوزی شب افروز، اجرا شده و برای دیدن تصاویر بیشتر از این رومیزی می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

رومیزی باغ گل- سوزندوزی شب افروز