Skip to main content

صورتی است و زیبا، بسان شکوفه هایی از بهار می ماند که در خیال یک دوست روییده تا جلوه ای از زیبایی و هستی در نگاه دوستی دیگر باشد. زیباست و ماندگار، اینطور نیست؟!!!!!

تصویر زیر نمونه ای از پولک و منجوق به روش ایستاده و با سایه روشن و ترکیبی از رنگ های صورتی می باشد که توسط خانم مژده زمانی، بر طرحی از یک گل و روی پارچه مخمل؛ سوزندوزی شده است. تصاویر بیشتر از این گل را با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید، ببینید و لذت ببرید.

یک گل صورتی با پولک- مژده زمانی