Skip to main content

به استقبال بهار آمده ام با سوزندوزی طرحی از پروانه، با گل و شیرینی. طرحی از پروانه برای لباسم برگزیده ام و با شمارش و دوخت همه خانه های خالی و مرتبط، به پروانه ام هویت بخشیده ام . بال پروازش را نظاره گر شدم و دلم را در آن میانه با همه مهربانی هایم، با همه باورهایم، با همه رویاها و رازهایم؛ نشانده ام. مرا ببین و به خاطر بسپار. دست هایم نقشی از ثانیه های امروز را به فردا می سپارد.

تصویر زیر نمونه ای بسیار زیبا از شماره دوزی طرح پروانه می باشد که توسط خانم هنگامه پورنوروز روی لباس، سوزندوزی شده است. تصاویر بیشتر از این گل را با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید، ببینید و لذت ببرید.

شماره دوزی طرح پروانه- هنگامه پورنوروز