Skip to main content

گلدوزی روی بافتنی تقریبا در هر نوع یقه ای از بافت و با هر طرحی قابل اجرا می باشد. اما گلدوزی روی یقه ضربدری به دلیل ادامه دار بودن یک سوی ضربدر تا روی کمر، این موضوع اندکی متفاوت می باشد. طرح های قابل استفاده در این نوع یقه می تواند به صورت حاشیه ای و متناوب در امتداد یقه  یا به صورت یک گل و تکرار در امتداد یقه و یا به صورت یک شاخه گل بر روی سینه و یک طرف بلوز و نه در امتداد یقه؛ سوزندوزی شود.

در تصویر زیر نمونه ای از گلدوزی روی یقه ضربدری را بر روی یک بلوز بافتنی به رنگ آبی فیروزه ای روشن می بینید که یک گل در امتداد یقه زیر و در امتداد یقه رو؛ سوزندوزی شده است. سوزندوزی روی این بافتنی زیبا در کارگاه سوزندوزی شب افروز اجرا شده و در صورت تمایل می توانید تصاویر بیشتر را با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید و ببینید.

گلدوزی روی بافتنی با یقه ضربدری- سوزندوزی شب افروز