Skip to main content

ادغام اغلب حرفه ها با یکدیگر، تنوع و زیبایی های بسیاری را ایجاد می کند. کاربرد سوزندوزی نیز در چارچوب این ادغام ها هر چه بیشتر عیان می شود و تمایل افراد مختلف را به آن بیشتر می نماید. یکی از این ادغام ها، پیوستن گلدوزی و پولک و منجوق دوزی در طرح ها می باشد.

در تصویر زیر نمونه ای زیبا از ترکیب دو حرفه پولک و منجوق دوزی به همراه گلدوزی می بینید که توسط خانم پریسا کردی، سوزندوزی شده است. در این نمونه طرحی را میبنید که در آن از دوخت های بسیار ساده ای هچون ساقه دوزی، بخیه تنبل، گره فرانسوی و پولک دوزی ساده استفاده شده است. تصاویر بیشتری از این گل را می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی ببینید.

ادغام پولک و گلدوزی- پریسا کردی