Skip to main content

گاهی یک گلدوزی قدیمی و خاطره دار از میراثی خانوادگی، پس از مصرف سالهای متمادی استفاده، شانس این را می یابد که یک زندگی دوباره و یا چند باره را تجربه نماید. در این موارد، تکه های گلدوزی شده بر پارچه های قدیمی؛ به شیوه تکه دوزی یا دوخت اپلکه بر پارچه ها و لباس هایی تازه با طرح و شیوه ای نو، زندگانی مجدد می یابند و اینگونه است که با نسل دیگری همراه می شوند و داستان دیگری از حضور در صحنه مد و هنر میابند.

در تصویر زیر نمونه ای از احیای دو تکه کوچک گلدوزی شده قدیمی از یک رومیزی نباتی، را می بینید که بر روی جیب یک مانتو قرار گرفته و زیبایی آن را افزون نموده است. این تغییر کاربری از تولید و تکنیک در بسیاری از حرفه های سوزندوزی می تواند کارآمد و مفید باشد. اپلکه دوزی روی این مانتو در کارگاه سوزندوزی شب افروز، اجرا شده و تصاویر بیشتری از این لباس بسیار زیبا را می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید و ببینید.

اپلکه با گلدوزی قدیمی روی لباس- سوزندوزی شب افروز