Skip to main content

میزان دوزی و یا آرام دوزی در واقع همان دوخت کردونه عرضی می باشد که برای دوختن برگ ها و یا گلبرگ های کوچک  و گاهی متوسط، مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که با یک دست کارگاه و با دستی دیگر پهنای کردونه در مسیر خطوط گلبرگ شکل می یابد، سوزندوز باید توجه داشته باشد تا دوخت دقیقا داخل برگ و گلبرگ و دقیقا به اندازه طرح اجرا شود، به آن میزان دوزی می گویند و البته چون این کار باسرعت اجرا نمی شود؛ اصطلاح دوخت آرام دوزی نیز، اصطلاحی دور از ذهن و بی راه نیست.

 نمونه بسیار زیبایی از دوخت میزان دوزی و آرام دوزی بر روی یک لباس را در تصویر زیر می بینید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز، گلدوزی شده است. گلدوزی روی این لباس در قسمت دامنه لباس و لبه آستین می باشد که با نخ ابریشم، اجرا شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این لباس زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید

میزان دوزی، آرام دوزی- سوزندوزی شب افروز