Skip to main content

سوزندوزی بسیار زیبایی است و روح پر شکیبی را ذهن تداعی می کند. نیک که می نگری، می بینی گویی سوزندوز از روح خویش در طرح دمیده است و می خواهد زیبایی بی پایان درونش را با شدت و لذت بسیار ، در سایه روشن های بلند و کوتاه یک گل بنشاند و روحش را سبک نماید. روحی که تا فرداهای دور پرواز می کند و میراث یک نسل در یک عصر می شود.

نمونه بسیار زیبایی از دوخت سایه روشن را در طرحی از یک گل می بینید که توسط خانم پریسا کردی، سوزندوزی شده است. تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا را می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی ببینید.

سایه روشن های یک گل- پریسا کردی