Skip to main content

طرحی را برمی گزینی با خرمنی از گل و با برگ ها و ساقه هایی که پیوند ثانیه ها را به هم ممکن می سازند. تور را به پارچه و درمکان مناسب، می دوزی و آنگاه رنگ ها را در هم می آمیزی و نقطه به نقطه هر طرح را می کاوی تا هر نقطه جلوه ای از ثانیه های زندگی شود و جلوه ای از حضور تو در هستی پهناور.

دوخت های متقاطع، حاصل حضور تو در کنار نخ و سوزن و رنگ می باشند و در کنارهم یک طرح را کامل می کنند که نقطه خاصی از یک زمان زندگی توست و در تاریخ خواهد ماند.

در تصویر زیر طرحی از یک دسته گل بسیار زیبا را می بینید که توسط خانم خدیجه اصغری، سوزندوزی شده است. این سوزندوزی زیبا به کمک تور شماره دوزی و بر روی دامنه یک لباس دوخته شده است. برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید و تصاویر دیگری از بخش ها ی مختلف این دسته گل زیبا را با تور و بدون تور ببینید.

شماره دوزی روی لباس- خدیجه اصغری