Skip to main content

نوع دیگری از تکه دوزی یا اپلکه دوزی وجود دارد که به کمک پارچه های شمعی قابل اجرا می باشد. در این نوع تکه دوزی نیز ابتدا قسمت های مختلف طرحی که برای تکه دوزی در نظر گرفته شده را، بر روی پارچه شمعی (بادگیر) می کشیم و پس از برش تکه ها و جدا نمودن آنها، هر قسمت را در جای مناسب از پارچه اصلی قرار داده  و می دوزیم.

 دوخت مورد استفاده در این نوع تکه دوزی معمولا دوخت ساده (با چرخ) ویا شلال دوزی(با دست) می باشد که کمی بالاتر از لبه تکه ها، اجرا میشود. این تکه دوزی یا اپلکه دوزی بر روی پارچه های تور ساده نیز، امکان پذیر می باشد.

به دلیل ماهیت وجودی نوع پارچه تکه دوزی استفاده از دوخت کردونه کمتر رایج می باشد. زیرا دوخت کردونه به صورت ممتد در لبه موجب پارگی و جدا شدن تکه ها می گردد.

نمونه دوخته شده این نوع تکه دوزی را در تصویر زیر می بینید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز و بر روی یک لباس، هم روی پارچه اصلی و هم روی تور؛ اجرا شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزن دوزی بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

تکه دوزی با پارچه شمعی- سوزندوزی شب افروز