Skip to main content

پروانه درونم رویای دوری را با خودش زمزمه می کند و در سایه روشنی از رنگ ها بر سینه سبز پارچه ای، بسان سرزمینی سبز؛ آرمیده است. جان عاشقی دارد تا هیاهوی زندگی را در بال های کوچک و رنگ در رنگش بر دوش کشد و پرواز کند. نخ ها و رنگ ها، تنها پیرایه هایش در باور زندگی هستند و حرمت دارند.  حرمت همان نگاه که هنوزا هنوز فقط دوست می بینید و راستی را باور دارد.

در تصویر زیر طرح پروانه ای بر پارچه سبز و در حلقه ای از ثانیه های مهربان و سرشار می بینید که توسط خانم فریبا نیاوند سوزندوزی شده است. در سوزندوزی این طرح تکنیک های دوخت کوتاه و بلند، سایه روشن دوزی و ساتن دوزی استفاده شده است. بکارگیری نخ های دمسه در رنگ های مختلف به همراه نخ فانتزی یا نخ لمه ؛ جلوه ویژه ای به این سوزندوزی زیبا بخشیده و آن را چشم نوازتر نموده است. برای دیدن تصاویر بیشتر هم می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید

سوزندوزی یک پروانه- فریبا نیاوند