Skip to main content

دوخت طرحی از یک منظره در بیشتر حرفه های سوزندوزی، امکان پذیر می باشد و البته مواد اولیه ای مانند نخ،سوزن، پارچه و تکنیک ها ی منحصر به همان حرفه را، طلب می کند تا بتواند نمادی از هویت حرفه باشد. طرح منظره در شماره دوزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. با تکنیک های مرتبط به دوخت این حرفه هم می توان منظره ای از فصل های متفاوت سال، سوزندوزی نمود که موارد مصرف متعددی را در بر می گیرد. انتخاب رنگ ها و نیز نوع تکنیک ها در قسمت های مختلف طرح منظره در فصل ها ی مختلف از سال و حتی ساعت های مختلف از روز مانند شب، صبح و ظهر بسته به نوع فصل؛ تغییر می یابد . یکی از این موارد مصرف می تواند سوزندوزی طرح منظره برای شماره دوزی و در قالب یک تابلوی زیبا از ظهر یک روزبهاری یا تابستانی را تداعی کند .

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت یک منظره در یک روز تابستانی را می بینید که توسط خانم زینت مقدم بر روی پارچه شماره دوزی و با استفاده از تکنیک های دوخت شماره، سوزندوزی شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید .

شماره دوزی منظره- زینت مقدم