Skip to main content

طرحی از یک بنفشه در میان حلقه ای چوبی و انگشتانم می نشیند و روزنه ای می شود از یک بهار شیرین و سرسبز. روزنه ای از یک رویای بی کران تا تمام هستی و رویشی با شکوه. همراه سایه روشن هایی زیبا و همگون. و با مهربانی ثانیه هایی که تا خود خدا جریان می یابد.

تصویری از طرح یک بنفشه را در زیر می بنید که توسط خانم ماهدیس فرخنده بر روی جیب یک لباس سوزندوزی شده است. غیر از سوزندوزی روی جیب، دوخت لباس نیز توسط خانم فرخنده اجرا شده است.  زیباست اینطور نیست. شما دوست ندارید لباسی به این زیبایی بدوزید و بپوشید. پس از همین حالا دست به کار شوید. حالا هم هنوز دیر نیست. برای دیدن تصاویر بیشتری از آن می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.  

سوزندوزی بنفشه روی جیب- ماهدیس فرخنده