Skip to main content

شقایقی دیگرم و به گونه ای دیگر روییده شده ام. رنگ برگ ها و گلبرگ هایم مانند همه شقایق هایی که دیده ای نیست. رنگ گلبرگ ها و برگ هایم به رنگ دلخواهی است که در رویاهایم روییده است. شقایقی به رنگ دیگرم اما شقایق هستم و مشتاق آمدن بهار  و این اشتیاق از ثانیه های درون من جان گرفته است.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت شقایق با رنگی متفاوت را می بینید که توسط خانم زهرا مقیمی دوخته شده و اگرچه رنگ آمیزی غیر متداولی دارد اما بسیار زیباست و دلنشین. برای دیدن تصاویر بیشتری از آن می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید. 

شقایقی دیگر- زهرا مقیمی